Kirkehistorisk arkiv ved Norsk Lærerakademi

Arkivet inneholder primært dokumenter og andre ressurser til hjelp i studiet av Norsk kirkehistorie.

Lover, plakater, reskripter, forordninger o.l.
FOR KIRKE OG RELIGION I NORGE

1537 17. juni Christian IIIs brev (17. juni 1537) til Eske Bille, Bergenhus Brevet inneholder forskrifter for reformasjonens innførelse i Bergen sommeren 1537.
1569 20de September... (Fremmedartiklene) Disse artikler fastsetter hvilke bestemmelser innvandrere må oppfylle for å kunne oppholde seg i riket.
1736 Kong Christian den Siettes II. Forordning, Angaaende den tilvoxende Ungdoms Confirmation og Bekreftælse udi deres Daabes Naade. Forordningen om allmenn konfirmasjonsplikt ble gitt 13. januar 1736 og var den første av de statspietistiske reformlover.
1739 Forordning, Om Skolerne paa Landet i Norge, Og hvad Klokkerne og Skoleholderne derfor maa nyde. Friderichsberg den 23 Januar. Anno I739.

ISTRUCTION For Degne, Klokkere Og Skoleholdere paa Landet i Norge Fredriksberg den 23 Januarii Anno 1739.

Forordningen og instruksen ordner opprettelsen av almueskolen i Norge. Dette var en del av statspietismens organisering av den relgiøse stat.
1741 13de Jan. Frd. anl. hvorvidt gudelige Forsamlinger udenfor den egentlige Guds-Tieneste (Konventikkelplakaten) Reskriptet gir regler for religiøse forsamlinger utenom de forordnede gudstjenester.
1741 Placat Og nærmere Anordning Angaaende Skolerne paa Landet i Norge. CHRISTIANSBORG Slot udi Kiøbenhavn, den 5te Maji. I74I. Denne plakat omgjør forordningen av 1739 til en veiledende bestemmelse for Norge.
1745 5 Martii og 2 April. Rescr. ...  ang. hvorledes skal forholdes med dem, som til Separatismum, anabaptismum og andre Vildfarelser ere henfaldne. Reskriptet angir hvordan konventikkelplakaten skal håndheves, særlig overfor seprartister, gjendøpere og andre som er henfaldt til vranglære.
1749 31 Jan. Rescr. (til Biskopperne i Norge), ang. ... Svergen og Banden ... Reskriptet gir nærmere foreskrifter for hvordan sverging og banning skal bekjempes.
1793 7 Septbr. Canc. Prom. (til Biskopen i Christiansand) ang. gudelige Forsamlinger i Vandsø Præstegjeld. Herrnhuterne søker om å få forsamlinger med egene forstandere, predikanter og eget forsamlingshus.
1826 11 Mai. Kongl. Res., hvorved saavel Qvækeren Elias Eliasen Tastad med Familie Kongl.res. om rettigheter for kvekere i Stavanger.

1827

Lov, angaaende Almue-Skolevæsenet paa Landet. Stockholms Slot den 14de Juli 1827. Med denne loven stilles det strengere krav til skolen, særlig i regning og skriving.

1834

Plan, hvorefter Underviisningen og Disciplinen i Almueskolerne paa Landet ... skal indrettes, approberet ved høieste Resoliution af 22de Juni 1834.
Instrux, for Lærerne ved i Almueskolerne paa Landet i Agershuus Stift skal indrettes, approberet ved høieste Resoliution af 22de Juni 1834.
Plan og instruks 1834 er i henhold til skoleloven 1827, § 26.

1845

Lov angaaende dem, der bekjende sig til den christelige Religion, uden at være Medlemmer af Statskirken (Dissenterloven)16. Juli 1845. Loven gir bestemmelser om religionsfrihet og hva staten krever av medlemmer av andre religionssamfunn enn statskirken.
1848 Lov om Almueskolevæsenet i Kiøbstæderne. Malmø den 12te Juli 1848.
1860 Lov om Almueskolevæsenet paa Landet. Stockholms Slot den 16de Mai 1860