Kirkehistorisk arkiv ved Norsk Lærerakademi

Arkivet inneholder primært dokumenter og andre ressurser til hjelp i studiet av Norsk kirkehistorie.

Oversikt over innholdet i Kongl.res. om Kvekerne

Den følgene kongl.res. foregriper på flere måter dissenterloven av 1845.

11 Mai (1826). Kongl. Res., hvorved saavel Qvækeren Elias Eliasen Tastad med Familie, som de øvrige Familier i eller ved Stavanger, der ere angivne i deres Ansøgning af 22de April 1825 som henhørende til Qvækersamfundet1 indtil videre tilstaaes Frihet til som Qvækere at opholde sig i Norge, imod at de forpligte sig til ikke uden særdeles Tilladelse at henflytte til andet Sted i Riget, end Stavanger og den nærmeste Omegn, at de inden en dem at Øvrigheden forelagt Frist har at anmelde for Magistraten Ægteskaber, Børnefødsler, Dødsfald samt de Steder, hvor de Afdøde begraves, at de have at afholde sig fra Proselytmageri, ligesom de heller ikke maae tilstede Andre, end dem, der henhøre til Qvakersamfundet, Adgang til deres Forsamlinger, Alt under den uudeblivelige Følge i Overtrædelses-Tilfælde, at den eller de Vedkommende forbrude den dem derved forundte Dispensation og blive at behandle efter de gjældende Love og Anordninger, hvorhos det er og fremdeles bliver Pligt for dem at svare alle Skatter og Afgifter lige med deres Medborgerere.2
  1. Disse Personer vare ifølge Departementets Redegjørelses-Skrivelse: Elias Eliasen Tastad, Iver Halvorsen Revem, Thomas Trulsen Hille, Even Samuelsen Tastad, Anders Andersen Regenæs, Elias Nielsen Slagvig, Thormod Olsen Sletten og Lars Brekke, samt Qvinderne Mette Trulsdatter Hille, Guri Olsdatter og Serine Hermansdatter.
  2. See L. 16 Juli 1845.

Kilde: