Kirkehistorisk arkiv ved Norsk Lærerakademi

Arkivet inneholder primært dokumenter og andre ressurser til hjelp i studiet av Norsk kirkehistorie.

Oversikt over innholdet i forordningen om gudelige forsamlinger i Vansø

§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5

Ansøkning i 5 punkter om unntak fra konventikkelplakaten
Forsamlingsrett etter Konventikkelplakatens pkt. 1 og 8
Prestens tilstedeværelse
Avvisning av egne forstandere ... pkt 10
Avvisning av egne forsamlingshus ... pkt  9
Avvisning av egne predikanter
7 Septbr. (1793). Canc. Prom. (til Biskopen i Christiansand) ang. gudelige Forsamlinger i Vandsø Præstegjeld.

Gr. O. O. Stave og K. F. Knirsland af dette Præstegjeld have i en til Cancelliet indkomne Ansøgning i deres eget og Flere Navn anholdt om Tilladelse, at maatte imellem sig holde gudelige Forsamlinger paa følgende Vilkaar: 1) at de ligefuldt søge Guds Ord og Sacramenterne, samt blot indfinde sig i Forsamlingen, naar Gudstjenesten i Kirken er forbi; 2) at de Intet foretage sig, som er stridende enten imod Guds Ord eller de Kongelige Befalinger, og til Beviis derom, lade deres Forsamling være aaben for Stedets Præst, naar han vil eftersee hvad der foregaar; 3) at sex Mænd eller Flere, som udvælges af dem selv, maatte have Frihed til at antage hvem de ville som Medlemmer af deres Forsamling, og at forresten Ingen maatte have Frihed til at søge den, uden hvem disse Mænd antage, samt at disse valgte Mænd maatte have Ret til at udelukke den eller dem, som ved en uchristelig Vandel viiste, at han ingen sand Christen var, og ved Drukkenskab, Eeder eller andet syndigt Væsen gav Forargelse; og endelig, at det ikke maatte være Nogen tilladt, omod deres Villie at nøde sig ind i deres Forsamling, og forstyrre deres Fred; 4) at de, i Fald deres Evne tillader det, maa bygge sig et stort Værelse, hvori de alle paa eengang kunne forsamles; og 5) at de maatte forskrive en beqvem Mand fra de evangeliske Brødremenigheder, som de ville underholde, paa det at de af ham kunde opbygges med en tale i deres Forsamlinger paa de Tider, naar deres Præster ikke dertil havde Tid. - For at bekjentgjøre Supplicanterne, meldes herved,

§. 1. For saavidt den første Punkt angaar: at en saadan Forsamling, som her ansøges, efter at den offentlige Gudstjeneste er iagttaget, allerede er tilladt at holdes ikke aleene i Præstens, men endog i private Huse ved den 1ste og 8de Art. i Forordn. af 13de Jan. 1741.
§ 2. Da bemeldte Forordning har bestemt, at vedkommende Præst skal være tilstæde ved saadanne Forsamlinger, naar og hvor de holdes, for at tilsee, at Intet der forhandles, som strider imod Guds Ord eller Kirkens og Statens Indretning, saa behøves til det, som i denne Punkt er omhandlet, ingen ny Tilladelse.
§ 3. Naar Præsten, eller Præsterne, hvor der ere meer end een, blive Directeurer for deslige Forsamlinger, behøves der ikke andre Forstandere enten til at udvælge eller forksyde Medlemmerne. Præsterne maa ogsaa formodes at være de meest upartiske Dommere, ligesom det efter al Sansynlighed maa forekomme Splid og Uenighed i Menigheden, naar Valget er dem betroet; og hvad den befrygtede Vold og Overlast angaaer, da ere saadanne Forsamlinger allerede betryggede derimod ved forberørte Forordnings 10de Art., som befaler Øvrigheden at sørge for deres Sikkerhed.
§ 4. At bygge flere og større værelser i et Huus, og overlade dem til hvad lovlig Brug det maatte være, dette er naturligviis ingen Huuseier forbudet; men at oppbygge et særskilt Huus til hellige og større Forsamlinger, kan ikke tillades, da det om kort eller lang Tid kunde lede til Ringeagtelse for det offentlige og ordentlige Gudshuus. I øvrigt er det ved forberørte Forordnings 9de Art. tilladt Enhver at holde Andagts-Øvelser i deres Huse Morgen og Aften, saavelsom paa andre Tider om Søndagen og andre Dage, ikke aleene med deres Børn og Tjenestefolk, men endog med nogle faa flere uden fra Tilkaldte.
§ 5. Hvad endelig betræffer den ansøgte Tilladelse til at foreskrive og underholde en Mand som Opbyggelses-Taler i deres Forsamlinger, da kan dette ikke bevilges.

Kilde: