Kirkehistorisk arkiv ved Norsk Lærerakademi

Arkivet inneholder primært dokumenter og andre ressurser til hjelp i studiet av Norsk kirkehistorie.

Oversikt over innholdet i konventikkelplakaten 1741

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Begrunnelse for forordningen
Om konventikler under prestens tilsyn og ledelse
Om prestens tilstedeværelsesplikt og bruk av vikar
Om søndag ettermiddag som tid for konventikler
Om gudstjenesten som den grunnleggende samling
Om prestens primære plikter
Om konventikler som en frivillig sak
Om kateketers samling og prestens tilsyn
Om mer begrensede manns- og kvinneforsamlinger
Om husandakter med maks 1-3 gjester
Om bråk og uorden omkring konventikler
Formaning til prestene om prestetjenesten
Om åndelig veiledning utenom gudstjenesten
Forbud mot forsamlinger utover det forordningen angir
Forbud mot vidløftige taler av ulærde
Forbud mot bruk av ikke godkjente skrifter
Om hvordan menn og kvinner skal bli i sitt kall
Om fremmede som kommer til et nytt prestgjeld
Gr. At beskytte dem, som vise sand Omsorg for deres egen og Andres Opbyggelse, at de ei skulle bespottes og forfølges; samt at hindre den Uorden, Endeel have begaaet, i det de under skin af Gudsfrygt have forladt deres Næring og ordentlige Haandtering og gaaet omkring fra Sted til andet, for at opbygge og opvække Sjæle, eller bemænget sig med Lære-Embedet, uden at have Guds eller menneskeligt Kald; og saaledes af Selvraadighed og indbildt Samvittigheds Drift uden Øvrighedens Forevidende og vedkommende Lærers Tilsyn have begyndt slige Ting, hvoraf i Tiden kunde flyde Ulempe og Forvirring.
1) Foruden den offentlige Gudstjeneste, hvilken enhver Undersaat, som bekjender sig til den evangeliske Kirke og Augsburgske Confession, efter forhen udgivne Frr. flittig bør søge; skal det være ordentlig kaldede Lærere, som have Magt og Frihed at lære og prædike Guds Ord offentlig og hemmelig, uformeent til videre Opbyggelse at holde Samlinger i deres egne eller Andres dertil bequemme Huse, at der Bibelen læses og Lærdomme deraf uddrages, eller den holdte Prædiken videre prøves og lægges paa Hjerte; eller og, næst Bønner og Psalmer, enten en gudelig Samtale begyndes eller og af Læreren, naar forlanges, til Slutning gjøres en kort og fyndig Opmuntrings-Tale over en og anden Skriftens Text. Det kand da og være Enhver tilladt at sige sin Mening, fremsætte sine Skrupler, spørge om det han tvivler, søge Raadføring i en og anden Ting og Oplysning i nogen af vor Lærdoms Puncter, dog Alt uden Disputeren i Skikkelighed og Sagtmodighed.
2) I saadan Samling bør Præsten, som har anordnet den, selv være tilstede, og heller lade Samlingen være, naar han ei kan være nærværende; men i Præstens Forfald er det en og anden Gang tilladt hans Catechet eller, hvor ingen er, en anden gudelig og veløvet Studiosus, for hvilken Præsten selv skal være ansvarlig, paa hans Vegne at være tilstede og tilsee, at alting gaaer ordentlig til, og intet Uret, eller utidige Domme om Andre, eller uvedkommende Ting fremsættes.
3) Saadanne Samlinger kan bedst skee Søndag og Helligdage efter den ordentlige Gudstjeneste, og maa ikke holdes længere end i det seneste til Kl. 8 om Aftenen.
4) Præsten bør altid formane de Tilstedkommende flittig at besøge den offentlige Gudstjeneste, og give Agt paa, om nogen af dem enten forsømmer eller uden Andagt bivaaner den. Mærker han dette, skal han paaminde dem i Forsamlingen, og, om de da fremture, skal han sige dem, at dersom de ikke med Flid og Andagt besøge den offentlige Gudstjeneste i deres egen Menighet, maae de heller ikke komme i deres Forsamling, saasom slige Forsamlinger skal være subordinerede den offentlige Gudstjeneste, og sigte til at have des bedre Nytte deraf.
5) Ingen Præst maa, for den Nytte han haaber af slige Forsamlinger, forsømme eller letsindigen behandle sine øvrige Embeds Forretninger, eller giøre sig mindre flid for sine offentlige Prækener, ei heller maa han derfor holde sig dispenseret for den i Loven befalede Huusbesøgelse eller den private Sjæle-Sorg for hver især. Hvorfor han maa hverken nøde Nogen til slige Forsamlinger eller agte dem for mindre Christne, hvis enten Leilighed eller Drift ei tillader at besøge samme, ei heller henvise dem, som paa andre Tider ville tale med ham om deres Sjæles Tilstand og Christendom (hvortil enhver retsindig Præst altid bør vise sig villig, kjærlig og fornøiet), til de Tider, naar Forsamlingen holdes, meget mindre fordre af Nogen i Forsamlingen at aabne sin Sjæls Tilstand, og hvordan de ere komne til Omvendelse, men lade den, som vil gjøre det, tale med sig først i Eenerum, og da vel prøve og med ham overlægge, hvorvidt det kan agtes nyttigt og til Opbyggelse at utsige det for Flere.
6) Dersom Præsten har Tid, uden anden Embeds Pligt at forsømme, og finder det tjenligt oftere at holde Forsamling i sit Huus, end hellige Dage, da er det ham vel uformeent at undervise dem, som sig der vilde indfinde, i deres Saligheds Sag ved Guds Ords rene Forklaring, dog maa han vogte sig, at han ikke gjør det til Samvittigheds Pligt, at Nogen der skal indfinde sig. Han bør og idelig formane de nærværende, at det er ikke Guds Villie, at de derfor skal forsømme deres timelige Næring, Profession eller Tieneste, og udtrykkelig forbyde, at ikke Qvinder uden deres Mænds, Børn uden deres Forældres, Tjenestefolk uden deres Husbonders Tilladelse maae gaae dertil, paa det at ei nogen ond Rod, Mistanke, Forbitrelse og mere Had mod det Gode deraf skal opvoxe, eller Noget forsømmes i Næring, Huusgjerning, Tilsyn og Huusbonders Tjeneste; naar Saadant forbydes dem af deres Mænd, Forældre, Huusbonder, skal de være lydige, og med des større Flid benytte sig af den offentlige Gudstjeneste og private Guds Ords Læsning og Andagt hjemme, og heller tale med Præsten privat om det, hvori de behøve hans Raad og Underviisning, hvilket dem ikke af christelige Forældre og Huusbonder kan eller bør forbydes.
7) Det skal ikke være forbudet de Kgl. beskikkede Catecheter at holde, naar det af dem begjæres, i deres Logemente eller andensteds Samling med Saadanne, som forlange nærmere Veiledelse i Christendom og Opbyggelse indbyrdes; dog maa saadan Samling aldrig bestaae af nogen Mængde, og ikke af Andre end dem, som han kjender og tilvisse veed at søge deri gudelig Hensigt; og skal da gives Præsten tilkjende, hvad Tid og Sted den holdtes, at han stundom kan indfinde sig og see, at Alting er ordentligt, og at de forhen i 1 til 4 § ommeldte Præcautioner iagttages.
8) Skulde og andre Gud oprigtig Søgende have Attraae at samle sig indbyrdes, for at opbygge sig af Guds Ord i private Huse, maa ogsaa det være tilladt; men for Uorden at forekomme, maa foruden alle ovenmeldte Præcautioner iagttages, at slige Forsamlinger ikkun maae bestaae af ganske faa Personer, hvilke i al Stilhed paa kort Tid maae samles uden nogen Slags Æden og Drikken og ved lys Dag, Mandfolk med Mandfolk, Quinder med Quinder (disse sidste aldrig uden Direction af en Præst eller Catechet, eller anden gudelig og erfaren Person, som af Præsten beskikkes at være tilstede), da og Præsten skal tilkjendegives Stedet og Tiden, naar de skal holdes, da han ikke alene har Frihed men og alvorlig befales at have nøie Indseende med disse Forsamlinger og ofte indfinde sig der, at see og høre, at intet enten imod Guds Ord eller Kirkens og Statens Indretning der forhandles, og intet Fanatisk foretages, paa det han, ikke efter Andres Snak, med Vished kan tale, dømme, og, naar det forlanges, referere om det, som derudi skeer, saa og underrette Andre, som af Uvidenhed tale ile derom, og at han kan raadføre dem, hvorledes de bedst kan indrette Forsamlingen til deres Opbyggelse.
9) Det er ogsaa tilladt, ligesom det i sig selv er smukt og lovligt, at Husbonder og Madmødre i deres Huse holde med deres Børn og Tyende ordentlig Morgen- og Aften-Andagt, sa og at de om Søndagen og andre Tider, saa tit det er deres Leilighed, kalde deres Domestiger tilsammen til Guds Ords Læsning, og med Gudelig Samtale opmuntre hver til sin Pligt; hvad heller saadan Øvelse skeer af dem selv eller af nogen bekjendt Person i deres Huus; dog maa ingen Fremmed dertil indkaldes eller forsamles. Skulde Een eller Anden uden for Huset af Hændelse komme til eller og begjære at være nærværende, maa det tillades, dog aldrig mere end 1, 2, à 3 Saadanne at være tilstede.
10) Hvis Nogen understaaer sig at gjøre Opløp mod de Huse, hvor formeldte Forsamlinger holdes, at samle sig med Støien og Larmen uden for Huset, Forsamlingen at forstyrre, at gjøre Huset eller Personer i nogen Maade Overlast eller indtrænge sig i Forsamlingerne, skal Øvrigheden paa hvert Sted straffe dem for Vold og Ufred efter Loven, og det uden at see igjennem Fingre. Mener Nogen, at der paa slige Forsamlinger kan være Noget at sige, aller at Alting i dem ikke gaaer saa rigtig til, skal han give dem, som dermed og med al god Skik og Orden bør have Indseende, det tilkjende, til Undersøgning og ordentlig Hemmelse.
11) Paa det at Ingen skal have Anledning til at mistroe Lærerne, eller at sætte ringe Priis paa den offentlige Gudstjeneste, eller til at søge Opbyggelse paa andre Steder og hos andre Personer, som dertil frembyde sig, skal Menighederne alt mere og mere forsynes med retskafne, omhyggelige og erfarne Sjælesørgere; og skal Gen. Kirke-Inspectores i Almindelighet og Bisperne, hver i sit Stift, bære al Omsorg for, at de Lærere, der heller søge at hindre det Gode og gjøre det baade forhadt og mistænkt, end at lede de dem anfortroede Sjæle til en levende Guds Ords Kundskab, sand Omvendelse og christeligt Levnet, advares at gjøre deres Kald med Flid, og om de ei bedrer sig, da vorde tiltalte og med Straf efter Sagens Beskaffenhed anseete. Og advares paa det alvorligste alle Præster, at de med yderste Nidkjærhed antage sig deres Embede, med Flid udarbeide saaledes deres Prækener, at de kan have den tilbørlige Kraft og Opbyggelse og ikke foraarsage Keede, Væmmelse og Foragt, samt med Omhyggelighed befordrer alt det, som kan være til Opbyggelse saavel for den ganske Menighed, som for hvert Lem deraf i Særdeleshed, og at de ikke hindre, men heller vedligeholde det Gode, som ved Guds Aand hos En eller Anden er begyndt.
12) Enhver, som søger den offentlige Gudstjeneste i sin egen Kirke, maa derforuden søge Raadføring og aandelig Bestyrkelse hos en anden Guds Ords Lærer, eller ved Omgang enten med Catecheter eller andre gudfrygtige Personer i al Stilhed søge Opbyggelse; dog at de ikke under saadant Skin anstille Forsamlinger, forlade deres Handtering eller løbe Landet om; og naar det ikke skeer, bør Sognepresten ikke tage det til Mistykke, men han bør heller undersøge sit eget Levnet og Lærdom, om samme ei dertil er Aarsag, og i al Kjærlighed søge at vinde sin Menigheds Fortrolighed og Yndest.
13) Derimod forbydes strengelig at holde eller søge alle andre Slags Forsamlinger og Sammenløb under Navn af bedre Opbyggelse og Gudeligheds Øvelse, som ikke ere indrettede paa forhen foreskrevne Maade, men enten i større Mængde uden nødvendig Forsigtighed, eller hemmelige Winkler, eller under aaben Himmel, eller uden Anmeldelse og deres Vidende, som dermed bør have Tilsyn, af Egenraadighed og ubunden Frihed anstilles.
14) Ligeledes forbydes Mænd, Qvinder og andre Uvedkommende, som ikke selv have Grund i Guds Ord, i slige Forsamlinger at prædike og forklare Guds Ord ved vidløftig Tale, dog er det enhver tilladt, som enten spørges, eller naar det i andre Tilfælde behøves, at sige sin Mening i faa Ord om de Ting, der forhandles, til bedre Prøvelse, Rettelse eller Underretning.
15) I saadanne Forsamlinger maa ikke, isteden for den hellige Skrift og andre gudelige ordentlige censurerede Bøger, Bønner og Psalmer, læses fremmede uapproberede, ofte til fanatiske, socinianske og andre grove Vilfarelser hensigtende Bøger, ei heller gjøres Bønner, som sigte til Foragt mod Næsten eller mod det ordentlige Lære-Embede, ligesom det var mere til Hinder for Christendommen end til Nytte.
16) Ingen Mandfolk eller Quinder maa reise omkring, alene eller med Følgeskab, fra Sted til andet, under Navn at styrke og opvække Andre, og der anstille Samlinger; men Enhver skal blive i det Kald, han er kaldet til, leve stille, nære sig redelig og æde sit eget Brød; dog er det uformeent, at den Ene kan besøge den Anden, privat opbygges af hverandre, men uden Anhang eller Forsamlinger. Qvinder især og Ugifte skal blive paa deres Sted, tjene, arbeide, og derhos opbygge sig selv i Stilhed og lære af Andre, som Skriften dem byder og deres Kjøn sømmer, uden at indbilde sig noget Kald til at lære og prædike; men ere de dertil skikkede, og Nogen vil betroe dem sine Børn hjemme i deres Huus, da maae de med Øvrighedens Samtykke og under Præsternes Opsyn undervise Pigebørn i Christendom og de Pigebørn fornødne og sømmelige Videnskaber. Ligeledes maae de med Opbyggelse og Underviisning, om de eragtes dertil at have nogen Naadens Gave, paa Forlangende ved stille Omgang gaae Andre og Ældre af deres Kjøn tilhaande, dog skal nøie paasees, at ingen Samlinger eller Opsigt derved forvoldes.
17) Alle Fremmede, som indfinde sig fra andre Steder, eller Indfødte, der sig ingen Haandtering eller andet Ærinde foretage, end at opbygge og styrke Andre, skal af Præsten med Beskedentlighed og Kjærlighed underrettes om Frds. Bydende og tilraades, at de, saalænge de ikke kan legitimere lovligt Kald, ei gribe ind i fremmed Embede, samt at de i den Tid, det bliver dem tilladt der at forblive, holde sig stille uden Samlinger at holde. Saa skal og Øvrigheden paa Stedet, saasnart de om saadanne Personers Ankomst blive vidende, strax fordre deres Pas, undersøge deres Ærinde, hvorfra de komme og hvor de agte sig hen, samt tilholde dem i Mindelighed og Høflighed, at de begive sig hen igjen, hvor de ere komne fra.

Kilde: Kilde: Rescripter, Resolutioner og Collegial-Breve for Kongeriget Norge i Tidsrummet fra 1660-1813. Til Brug for den Lovstuderende udtogsviis udgivne af Julius August S. Schmidt, cand.juris. 1ste Bind. 1660-1784. Christiania 1847, s 389-392.