Kirkehistorisk arkiv ved Norsk Lærerakademi

Arkivet inneholder primært dokumenter og andre ressurser til hjelp i studiet av Norsk kirkehistorie.

Christian IIIs brev (17. juni 1537) til Eske Bille, Bergenhus

Christiann mett guds naade vduoldtt koning tiill Danmarck och Norge etc. Wor sønnerlige gunst tiilfornn.
Kere Eske wij bede eder kerligen och befalle atj strags wille lade alt Bergen stygts slotte gaarde och gots mett all theres rentte indkompst och vpbørssell som bispen tilforne pleigede att haffue komme och anamme vnder wortt regenskaff saa vij kunde faa ther gode rede och regenskaff aff lige wedt kronens gots ther vdj stygttett. Dog wille vij att capittellet ther vdj Bergen mett alle vicarier och menige sogne preste offuer alt Bergen stygt schulle bliffue wedt magt holdene och schulle prelatherne cannicker vicarier vdj Bergen och sogne prester offuer alt Bergen stygt nyde theres rentte och anden indkompst som the her tiill hafft haffue och wor befallingsmandt offuer samme stygtt schall ingthet bekvmmer seg mett then dell som the haffue rett tiill och her tiill brugt haffue, vden hues rettighed som bispen pleigede att haffue schall alt vpbøris tiill wortt behoff.
  1. Bispegodset konfiskeres.
  2. Gods tilhørende domkapitlet og kirkene ellers forvaltes som før.
Sammeledes findes ther och nogle clostere were seg nwnde clostere eller mwncke clostere som ere nwnder eller mwncker vdj atj thennem lade bliffue widt magt. Er och saa att nwnderne och mwnkerne ere vdt dragen atj daa lade samme øde closter komme vnder wortt regenskaff saa oss maa skee gode rede och regenskaff aff all thenn rentte och vpbørssell som tiill samme clostere liggendes er eller ther tiill leygett haffuer.
  1. Nonne- og munkeklostre som fortsatt er i bruk forvaltes som før.
  2. Ødekloster inndrages.
Sammeledes atj lade registeere och inuentere hues siølff guldt breffue och anden ornamenter och clenodier som findes bode vdj domkyrcken och andre kyrckere och clostere ther vdj Bergen tesligeste vdj alle closter sogne kyrcker och hospitaller offuer Bergens stygt och annamme helle och clare register tiill eder ther paa och hoss etther gemme saa ther aff ingthet forrvckes eller forkommes. Dog wille wij etther befallit haffue atj lade alle kyrckernes personer och sogne prester ther offuer alt stygttett bliffue widt theres gammele skicke och ingen ny predicker indsette thennem paa thet att thet icke schall voge nogen forskreck eller wænighedt eblant then fattige simple och vforstandige almoe ther vdj landet, førre end vij kunde finde ther andre raadt tiill och saa mett lempe och føge komme thennem tiill nogen bekendelsse och bedre forstandt vdj guds ord. Och agtte vij mett thet første att skicke en biscop tiidt ind in stygttet som schall visitere och haffue tillsiwn paa clerckeriet att thet retteligen holde och skicke thennem vdj theres embede.
  1. Alle verdier og rettigheter skal registreres.
  2. Det skal i første omgang ikke gjøres noe inngrep mot presteskapet eller andre kirkelige ansatte for ikke å skape uro og strid.
  3. Reformasjonen skal gjennomføres ved at det "med det første" skal sendes en biskop som får i oppgave å sørge for en luthersk bekjennelse og en bedre forståelse av Guds ord.
I wille ther for bode vdj thesse och alle andre maade ramme wort gagn och beste som vij ether tiilltro och scriffue oss all vmbstandig leiglighedt tiill. Ther mett giøre i oss sønnerligen tiill wilge och forskyldet mett ether egen gerne befalendes etther gudt.
Screffuitt paa wortt slott Kiøpnehaffn sønndagenn nest epther sanctorum Viti et Modesti dag aar etc. Mdxxxvij vnder wort signett. Dvs. 17. juni 1537.
Brevet er skrevet i påvente av Kirkeordinansen og innsettelsen av de første superintendenter. Johannes Bugenhagen ble hentet fra Wittenberg for å ordne med dette. Brevet er skrevet før Johannes Bugenhagen 5. juli 1537, ankom København. Først 2. september ble Kirkeordinansen undertegnet og de første superintendenter innsatt. Norge fikk ved denne anledning bare utnevnt en superintendent, Geble Pedersøn. Han ble imidlertid sendt nettopp til Bergen stift der de reformatoriske tanker i forvegen var best kjent. Kirkeordinansen for Norge kom først 1607. I mellomtiden gjalt den danske fra 1537/39.

Kilde: Gudmund Sandvik: Frå bruken av landskylda av kyrkjeleg gods i Norge til teorien om den konfesjonelle stat. I: Carl-Gustaf Andrén (red.): Reformationen i Norden. Kontinuitet och förnyelse. Lund 1973, 114-129.